Fysioterapi i bedrift

Fysioterapeutens rolle i bedrift er variert. Vi jobber forebyggende mot arbeidsrelaterte muskel-  og skjelettplager og behandler skader som allerede er oppstått. Ergonomi og tilrettelegging for den enkelte arbeider er viktig.

Hva gjør fysioterapeuten?

Målet med fysioterapi på arbeidsplassen er å skape helsefremmende arbeidsplasser. Fysioterapeutens rolle er å være rådgiver og prosessveileder. Hvilken innfallsvinkel som velges vil være avhengig av problemstillingen. Vanlige oppgaver er kartlegging og vurdering av forskjellige arbeidsmiljøfaktorer og veiledning og undervisning i forebyggende tiltak. Andre arbeidsoppgaver er utredning av typiske risikofaktorer, oppfølging av sykemeldte arbeidstakere og deltakelse i attføringsutvalg. Fysioterapeuter er med i planlegging av nybygg og innkjøp av utstyr, spesielt med tanke på å forebygge belastningslidelser. Vi driver også med trening, trimtilbud og pausegym for de ansatte.. Fysioterapeuter gir ergonomisk rådgivning i alle typer virksomheter og gjennomfører arbeidsplassvurderinger.

 

FYSIOklinikken tilbyr i tillegg tradisjonell fysioterapibehandling ute i bedrift.

 

Den vanligste årsaken til sykefravær er muskel- og skjelettplager. Noen eksempler:

-          smerter i nakke og skuldre

-          hodepine

-          ryggsmerter

-          smerter i albue/underarm (”musearm”)

-          senebetennelse

-          leddplager

 

Hvilke utfordringer kan fysioterapeuten hjelpe deg med?

-          Tungt og ensidig arbeid

-          Arbeid ved dataskjerm / kontorarbeid

-          Arbeidsteknikk

-          Ergonomiske hensyn ved innkjøp av maskiner og utstyr samt etablering av nye arbeidsplasser og nybygg.

-          Oppfølging av sykemeldte

-          Tiltak for å redusere sykefravær

-          Trening i arbeidstiden

 

FYSIOklinikken; bedrifter og erfaringer

FYSIOklinikken leverer fysioterapitjenester til flere lokale bedrifter. Hyppighet og type tjeneste varierer. Hos noen kunder er vi tilstede ukentlig og har eget kontor med benk og treningsutstyr, mens hos andre gjennomfører vi årlige screeninger eller har avtale om behandling av ansatte på klinikken. 

 

Vi har bare positive erfaringer ved å være tilstede på de ulike arbeidsplassene. De ansatte bruker mindre tid på å reise til behandling, terskelen for å ta kontakt er lavere og vi får kontakt med de ansatte på et tidligere tidspunkt i sykdomsutviklingen. I tillegg får vi som behandlere et bedre inntrykk av de ansattes arbeidsplass og hvilke fysiske og psykososiale krav som stilles til dem. Det påvirker igjen hvilke tiltak vi velger å iverksette. I samarbeid med ledelsen, de ansatte og andre har vi oppnådd redusert sykefravær hos flere av våre bedrifter.